ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

Дата на последна верзија: 17.12.2021 год.

Оваа Политика на приватност е креирана од Контролорот и Обработувач ДПТУ РЕПТИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

Ве информираме дека Контролор и Обработувач на Вашите лични податоци е ДПТУ РЕПТИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул.Мери Бошкова бр.21А Скопје, застапувано од Управител Даница Личанин Блажеска, со ЕМБС 4444370 и ЕДБ4030992156342 со e-mail адреса info@reptilmarketi.mk, телефон за контакт 02/2402 765.

Како офицер за заштита на лични податоци од страна на контролорот ДПТУ РЕПТИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје е поставено лицето Билјана Николовска, вработена во контролорoт, со e-mail bnikolovska@reptilmarketi.mk и тел. за контакт 071 377 785.

Доставувањето на било каква информација или содржина од страна на Корисникот е доброволно и е предмет на Условите за користење кои се составен дел на оваа Политика за користење и заштита на информациите. (во понатамошниот текст “Политика”). Оваа политика на приватност се однесува само за www.marketonline.mk и поддомените, а доколку е присутен линк кој поврзува со други веб страни, ние не превземаме никаква одговорност во однос на заштитата на личните податоци која ја обезбедуваат тие веб страни.

Со Политиката за заштита на личните податоци се уредува правото на приватност и сигурност на личните податоци кои се цел на обработка. Ве молиме прочитајте ја Политиката за заштита на лични податоци и повремено проверувајте ја истата за најновите податоци од нашата практика за приватност.
Со Вашата регистрација и најавување на нашата веб страна www.marketonline.mk, изјавувате дека сте запознаени и согласни со содржината на нашата Политика на приватност.

ПРИБИРАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ

ДПТУ РЕПТИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје има право да собира и користи податоци за Корисниците. Податоци кои субјектот на лични податоци ги дава на Контролорот се име, презиме, ликација, адреса на е-пошта, телефон за контакт, како и сите други информации што Корисникот доброволно ги внел или се предвидени при користење на Услугите на РЕПТИЛ веб-сајтот (достапни преку www.marketonline.mk).

Сите лични податоци кои корисникот ги внесува преку регистрација се користат за успешна достава на производот и реализација на плаќањето, а се чуваат согласно одредбите од Законот за заштита на лични податоци и не се отстапуваат на трети страни, не се пренесуваат во трети држави.

Личните податоци, доброволно поднесени од нашите посетители: Име, презиме, поштенска адреса, контакт телефонски број и електронска адреса, се прибираат и употребуваат со цел да се исполни побараната нарачка.

Покрај погоре наведените информации, РЕПТИЛ има право (но не и обврска) автоматски да зачувува одредени информации кои компјутерот или терминалниот уред ги испраќа до Серверите на РЕПТИЛ во врска со Корисничката активност.

Информациите се чуваат во лог-датотеки на Серверите на РЕПТИЛ и може да опфаќаат информации за веб-страници на РЕПТИЛ веб-сајтот кои ги посетил Корисникот, веб-сајтови кои го пренасочиле Корисникот на РЕПТИЛ веб-сајтот, веб-сајтови кои Корисникот ги посетил преку Линкови кое се презентирани на РЕПТИЛ веб-сајтот, датум и време на тие посети, IP-адреса на Корисникот, тип на интернет прелистувачот што го користи Корисникот, клучни зборови кои ги користи Корисникот при пребарување на РЕПТИЛ директориумот, бројот на корисници кои го виделе интернет огласот (банерот) на РЕПТИЛ веб-сајтот, бројот на кликнувања на интернет огласите (банерите) на РЕПТИЛ веб-сајтот, итн. Овие информации не се поврзани со информациите што го идентификуваат индивидуалниот Корисник и се користи за истражување и следење на однесувањето на Корисникот, неговите навики и интереси, за да се анализира ефикасноста на рекламирањето, заради статистички цели и заради подобрување на понудените Услуги. РЕПТИЛ може да ги чува и обработува овие информации во персонализирана форма заедно со други информации за Корисникот што тој ги доставил при регистрацијата или користењето на Услугите. Покрај тоа, РЕПТИЛ собира лог-датотеки (датум, време и соодветно извор – IP адреси) кога тоа е според важечки закон, како и лог-датотеки и сите други информации кои се неопходни за електронска репродукција на изјавите што ги дава Корисникот при користење на услугите (на пример прифаќање на Условите за користење, итн), но и идентификација на Корисникот во случај на спор.

Вашите лични податоци ние ги користиме во согласност со позитивните законски прописи во Република Северна Македонија.
Податоците кои ги собираме и се чуваат кај нас, нема да се објавуваат, продаваат или доставуваат на трета страна освен на надлежните органи на начин определен со законските прописи на Република Северна Македонија.
www.marketonline.mk не собира никакви информации од финансиска природа како број на Картичка и/или број на банкарска сметка. Податоците околу кредитната картичка и банкарската сметка ќе бидат чувани и користени исклучиво од страна на Халк Банка.
Доколку како начин на плаќање изберете плаќање со платежна картичка, наплатата ќе биде процесуирана преку порталот за наплата од платежни картички на Халк Банка кој што користи најнова технологија за заштита на Вашите податоци.  Бројот на Вашата картичка се испраќа преку сигурна конекција до Халк Банка и веднаш по завршувањето на трансакцијата се брише.
www.reptilmarketi.mk воопшто не доаѓа во контакт со бројот на Вашата платежна картичка, ниту пак за тоа има потреба.

ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАЌАЊЕ
Податоците кои ги внесувате при плаќањето односно купувањето, од Вашата платежна картичка не се зачувуваат или пренесувваат преку нашите сервери. Трансакциите се процесираат преку платежниот процесинг систем на банката со која соработуваме Халк Банка која е серфитицирана за процесирање на трансакции. Во моментот кога го вршите плаќањето и ги внесувате податоците истите се процесираат преку безбедносниот протокол на банката со користење и за нас не се видливи податоците од Вашата платежна картичка.

 УСЛУГИ ПОВРЗАНИ СО ТРЕТИ СТРАНИ
РЕПТИЛ може да им овозможи на трети страни, како Facebook, Inc, да објават на своите веб-сајтови јавно достапни содржини од производи и фирми на РЕПТИЛ веб-сајтот. Таквите содржини не смеат да содржат лични податоци и се ограничени само на информации за правни лица.

Покрај тоа, по своја волја, Корисникот, на РЕПТИЛ веб-сајтот може да сподели (преку Facebook-услугата за поврзување, на пример) информации кои се јавно достапни на други веб-сајтови, вклучувајќи и информации за поврзаност на Корисникот со други веб-сајтови (на пример, пријатели и листи на контакти). Оваа политика не се применува за информации за Корисникот и неговите/нејзините пријатели кои се зачувани на други веб-сајтови. Собирањето, складирањето, заштитата и обработката на тие информации е предмет на условите на тие – други веб-сајтови. Доколку Корисникот не сака неговите/нејзините пријатели, контактите и другите информации за Корисникот што се достапни на другите веб-сајтови да бидат достапни на РЕПТИЛ веб-сајтот, тогаш Корисникот има можност да ги измени подесувањата за приватност на неговата/нејзината сметка на другите веб-сајтови.

2.1.      Јавна содржина

РЕПТИЛ има право на РЕПТИЛ веб-сајтот да дистрибуира и доставува јавно достапни содржини, вклучувајќи ги сите Кориснички содржини на лица кои се поврзани на РЕПТИЛ, неговите деловни партнери и сите други трети лица, а Корисниците разбираат и се согласуваат дека тие трети лица можат да ја објават Корисничката содржина на нивните веб-сајтови или медиумски платформи. Тие треба да го посочат Корисникот како извор на таа Корисничка содржина и на нивната сметка да прикажат и наведат јавно-достапни информации, како што се имиња и фотографии.

2.2.      Лица кои ги обработуваат податоците во име на РЕПТИЛ (Дата процесори)

Со цел да се изврши техничка поддршка и администрирање на РЕПТИЛ веб-сајтот и информациите да се обработуваат заради статистики и маркетинг цели, при вршење тестирања и сондажи за работата на РЕПТИЛ веб-сајтот, кога се прават плаќања и се користат други услуги поврзани со РЕПТИЛ веб-сајтот, личните податоци и другите информации за Корисникот може да им се откријат и да се обработуваат од трети лица на кои РЕПТИЛ им ја доделил изведбата на одредени услуги поврзани со РЕПТИЛ веб-сајтот. Овие податоци ќе бидат откриени и соодветно обработени само до одреден степен и обем, кој е неопходен за да се изврши доделената работа. Соодветно на тоа, тие трети лица ќе дејствуваат како Дата процесори во име на РЕПТИЛ. Дата процесорите се запознаени со информациите што се предмет на Законот за заштита на лични податоци.

Овие лица ќе бидат обврзани да ги обработуваат податоците само и единствено согласно строгите инструкции на РЕПТИЛ и ќе немаат право личните податоци на Корисниците да ги користат или обработуваат на кој било друг начин за други цели, освен за целите што се наведени во Условите за користење и оваа Политика.

2.3.      Директен маркетинг

Со прифаќање на Условите за користење и оваа Политика, Корисникот се согласува неговите/нејзините лични податоци да се обработуваат за директен маркетинг. Корисникот има право во секое време да се спротивстави на понатамошно обработување на неговите/нејзините лични податоци за директен маркетинг, со испраќање писмено известување до РЕПТИЛ на наведената контакт адреса или е-пошта. Корисникот има право да биде информиран пред неговите/нејзините лични податоци за прв пат да се откријат на трето лице или истите да се искористат во нивно име за директен маркетинг, како и да му се даде можност да се спротивстави на таквите откривања и употреби.

Со прифаќање на Условите за користење и оваа Политика, Корисникот  изјавува дека тој/таа е информиран и се согласува РЕПТИЛ да ги доставува и открива неговите/нејзините лични податоци на други контролори на податоците за маркетинг и рекламирање на територијата и вон територијата на земјите од Европската Унија, кога тоа е во согласност со одредбите од Законот за заштита на личните податоци на Македонија. Корисникот има право во секое време да ја повлече својата согласност за понатамошно доставување на неговите лични податоци на трети лица, на начинот што е опишан во овој член, погоре.

Пристап и ажурирање на податоци

 

Со пристап до нашата веб страница можете вашите податоци да ги дополнувате и ажурирате.

Никогаш нема да ви биде побарано лозинката, корисничкото име, информациите за кредитна картичка или други лични податоци преку е-пошта. Ако добиете порака која се чини дека доаѓа од  нас, но се бараат вашите лични податоци, не треба да одговарате.

Кога ги ажурираме вашите лични податоци, можеме да побараме од вас прво да го потврдите                                                                                         вашиот идентитет за да може да се исполни вашето барање.

 

Во врска со податоците кои се обработуваат од наша страна, Вие како субјект на личните податоци имате право:

  • Да дознаете дали се обработуваат или се обработувани вашите лични податоци,
  • Доколку се обработуваат можете да добиете информации за нив,
  • Да ја дознаете целта на обработувањето на вашите податоци и дали се користат според нејзината цел,
  • Доколку се погрешни можете да побарате да се ажурираат вашите податоци,
  • Може да побарате вашите обработени податоци да бидат избришани или уништени
  • Да се информирате за рокот на чување кој е наведен погоре во оваа Политика
  • Да бидете информирани за нарушување на безбедноста на личните податоци
  • Да бидете информирани дали Вашите лични податоци се даваат на трети физички или правни лица како и дали се пренесуваат во трети земји

 

Mожете да не контактирате на меил :info@reptilmarketi.mkВашите барања ќе бидат спроведени до надлежните лица, и истите ќе бидат обработени во најскоро можно време, односно најдоцна до 15 дена од денот на приемот.

 

ДПТУ РЕПТИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ги собира и обработува личните податоци исклучиво за успешно реализирање на вашето он лајн пазарување . Личните податоци се собираат единствено за горенаведената цел, не се пренесуваат на други контролори (трети страни) со исклучок во случаите кога тоа претставува исполнување на законска обврска или е во интерес на постапка пред надлежни институции. При чувањето и обработката на личните податоци се применуваат соодветни мерки, а истите се чуваат согласно законски определените рокови за чување.

Како ги заштитуваме податоците што ги собираме?

Рептил ги презема сите неопходни технички мерки за да ја обезбеди и осигура приватноста и

безбедноста на лични податоци собрани преку оваа веб-страница. Податоците кои се собираат не се споделуваат со никого, само овластени вработени кои извршуваат анализи имаат пристап до податоците.

Податоците ќе бидат трајно зачувани во безбедните системи на Рептил или доколку корисникот на услугата нема поднесено барање за бришење на лични податоци.

ОДЈАВУВАЊЕ ОД ЛИСТАТА ЗА ИЗВЕСТУВАЊА – ПОВЛЕКУВАЊЕ НА ДАДЕНАТА  СОГЛАСНОСТ

Ако не сакате да бидете вклучени во нашата информативна листа, можете да ја напуштите со вашиот  избор во секое време. Доколку не сакате да добивате известувања, можете да барање преку нашата веб страна www.reptilmarketi.mk или на меил: info@reptilmarketi.mk

 

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЦА ПОД 14 ГОДИНИ
РЕПТИЛ веб-сајтот не е наменет за лица под 14 години. РЕПТИЛ нема за цел да прибира и обработува лични податоци за лица под 14 години. Во случај лице под 14 години да ги доставило своите лични податоци без согласност на неговите/нејзините родители и/или старатели, тие треба веднаш да го известат РЕПТИЛ.

ИЗМЕНИ ВО ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Повремено ќе ја менуваме и дополнуваме Политиката за заштита на лични податоци за да ги содржи нашите нови практики, како на пример кога додаваме нова услуга, функционалност или опција на сајтот. Можете да видите кога оваа Политика за заштита на лични податоци била последен пат променета според датумот објавен погоре во “Последно обновено”.

КОНТАКТ ВО ВРСКА СО ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Ве молиме контактирајте не ако имате било какви прашања во врска со нашата Политика за заштита на лични податоци. Можете да не контактирате онлајн на info@reptilmarketi.mk, тел бр. 02/2402 765 или може да ни испратите пошта на следната адреса:
ДПТУ РЕПТИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Мери Бошкова бр.21А Скопје